Kaleb Renfro

Hello My Name Is...

Kaleb Renfro

Mr. Renfro


1st hour -- 8th grade P.E. 8:25-9:10
2nd hour -- 8th grade P.E. 9:13-9:57
3rd hour -- PREP    10:00-10:45
LUNCH 10:50-11:20
4th hour -- 7th grade P.E. 11:22-12:04
5th hour -- 7th grade P.E. 12:07-12:51
6th hour -- 6th hour P.E. 12:54-1:38
7th hour -- 6th hour P.E. 1:41-2:24
8th hour -- ADVANCED PE 2:27-2:52
9th hour -- PREP 2:55-3:20

email: kaleb.renfro@olympia.org
phone: 309-379-5941 ext. 8070